NTF Ploče

NTF Ploče

  Terminal tekućih tereta NTF-a d.o.o. Ploče nalazi se u Slobodnoj zoni luke...

Terminal Blažuj

Terminal Blažuj

Terminal Blažuj, skladišno-distributivni centar za tečna goriva i ukapljeni naftni plin,...

Podružnica Mostar

Podružnica Mostar

U industrijskom dijelu grada Mostara, u blizini cestovnog pravca prema Metkoviću,...

Podružnica Bihać

Podružnica Bihać

U podružnici Bihać se nalazi skladište naftnih derivata – skladišni centar za rezerve tekućih...

Terminal Živinice

Terminal Živinice

U Živinicama kod Tuzle, uz prometnicu Tuzla – Sarajevo, nalazi se skladište naftnih...

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, „ Operator –Terminali Federacije“...

 • NTF Ploče

  NTF Ploče

 • Terminal Blažuj

  Terminal Blažuj

 • Podružnica Mostar

  Podružnica Mostar

 • Podružnica Bihać

  Podružnica Bihać

 • Terminal Živinice

  Terminal Živinice

 • INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Plan, zadaci, ciljevi

Plan 

U skladu sa odredbama Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH, Operator priprema prijedlog poslovanja za period od 2014. do 2018. godine.

Prijedlog Plana se ogleda u tri segmenta:

– implementacija Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH, 

– rješavanje pitanja imovine kojoj je Operator u posjedu, a nije još uvijek uknjižena kao njegovo Vlasništvo,

– ubrzane aktivnosti na sanaciji i modernizaciji kapaciteta na terminalima, na osnovu odobrenja Ministarstva, a sa ciljem osiguranja (početnih) uvjeta za provedbu odredaba Zakona o naftnim derivatima.

Društvo se suočava sa početkom investicionog ciklusa, koji podrazumijeva intenzivno i pravovremeno praćenje finansijskih tokova i usklađenost neophodnih poslovnih aktivnosti uz razvijanje vlastitih resursa, koji će rezultirati ostvarenju postavljenih ciljeva.

 

Zadaci i ciljevi

Društvo poduzima sve neophodne radnje na izradi i usvajanju novih, izmjeni i dopuni postojećih poslovnih akata, u skladu s novim zakonskim propisima. 

U vezi sanacije postojećih kapaciteta, potrebno je osigurati prethodno odobrenje nadležnih organa Operatora, nakon čega bi Operator pristupio:

-Izradi dodatnih projekata sanacije na terminalima Blažuj i Živinice, koje uključuju i sistem instrumentacije, kao i integralni sistem zaštite,

-Izradi Projekta izgradnje novih kapaciteta u Podružnici Tuzla,

-Izradi integralnog Glavnog izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije terminala Mostar i Bihać,

-Izradi projekta sanacije podzemnih terminala Dretelj, Pokoj i Misoča.

 

Planirani postupci

 • Preregistriranje Društva pod novim imenom „Operator – Terminali Federacije“d.o.o. Sarajevo, te izrada i usvajanje poslovnih akata Društva, u  skladu sa Zakonom,

 • Usklađivanje svih drugih akata Društva, u skladu sa odredbama Zakona, nakon preregistracije,

 • Uknjižba imovine u sudske registre i upis u poslovne knjige,

 • Provođenje tendera za radove na sanaciji mašinskih postrojenja terminala Blažuj, te nabavku i ugradnju mjerne opreme,

 • Izrada Elaborata Okolinska dozvola za terminal Blažuj,

 • Aktivno učešće u predlaganju poslovnih aktivnosti Društva prema Ministarstvu, a kao obaveza po osnovu usvojenog Zakona,

 • Stvaranje tima, od unutarnjih i vanjskih eksperata, za izradu dokumenta dugoročne strategije razvoja Operatora, utemeljenog na Strateškom i Akcionom planu razvoja naftnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine.